Księgarna internetowa. Kompleksowa oferta przewodników i map dla prawdziwego turysty. Stosujemy - system bezpiecznych p3atnosci online. Obslugujemy paczkomaty INPOST. Kolejność zakupów: WYSZUKIWARKA >> KOSZYK >> FINALIZACJA >> PODSUMOWANIE. Witamy i życzymy udanych zakupów

WYSZUKIWARKA

Szczegółowe dane o tytule.

Tytul:Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro ..

Autor: Wolski Jacek (red)

ISBN:978-83-61390-64-4

Wydawca:Inni

Pozycja czasowo niedostępna

2 tomy (804+726 stron formatu B5), liczne ilustracje współczesne i archiwalne, kolorowe i czarno-białe, reprodukcje dokumentów, szkice, wykresy. Oprawa twarda w obwolucie. Na całość dwutomowego opracowania składa się 49 artykułów napisanych przez 35 badaczy z 20 ośrodków naukowych. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wyd. 1, Warszawa 2016

Autorzy opracowania pod pojęciem Bojkowszczyzny Zachodniej rozumieją obszar między zachodnią granicą Bojkowszczyzny (pasmo Wielkiego Działu z Chryszczatą) i dolinami Sanu i Wołosatego (ponieważ historycznie obszary wsi przy granicy z Ukrainą przekraczają tę granicę, opracowanie obejmuje też pas po stronie ukraińskiej). Południową granicę stanowi granica polsko-słowacka i polsko-ukraińska. Na północy opisany obszar sięga po gminę Olszanica, Łobozew, Ustrzyki Dolne i Krościenko.
O zawartości niech powie dłuuuugi spis treści tomów
Tom 1
Przedmowa ? Jacek Wolski
Wprowadzenie
1. Zachować od niepamięci ? Jacek Wolski
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Zakres terytorialny badań
1.3. Zakres czasowy i tematyczny badań
2. Granice Bojkowszczyzny Zachodniej ? Zbigniew Libera

Materiały do badań regionu
3. Charakterystyka materiałów źródłowych do historii Bojkowszczyzny Zachodniej ? Maciej Augustyn
3.1. Dokumentacja archiwalna ? rys historyczny
3.2. Księgi metrykalne
3.3. Archiwa polskie
3.3.1. Archiwa regionalne
3.3.2. Archiwa centralne
3.3.3. Inne polskie archiwa i biblioteki
3.4. Archiwa zagraniczne
3.4.1. Archiwa ukraińskie
3.4.2. Inne archiwa zagraniczne
4. Dzieje Bojkowszczyzny Zachodniej w literaturze polskiej i ukraińskiej ? Zbigniew Libera, Patrycja Trzeszczyńska
4.1. Bojkowszczyzna w literaturze polskiej
4.1.1. Stan badań naukowych przed 1939 r.
4.1.2. Stan badań naukowych po 1945 r.
4.1.3. Współczesne periodyki naukowe, publikacje regionalistyczne, pamiętniki i czasopisma
4.2. Bojkowszczyzna w literaturze ukraińskiej
4.2.1. Stan badań naukowych przed 1939 r.
4.2.2. Stan badań naukowych po 1945 r.
5. Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939) ? Jacek Wolski
5.1. Polska i austriacka kartografia przedrozbiorowa (XVIII w.)
5.2. Pierwsze austriackie zdjęcie wojskowe (1763-1787)
5.3. Prace topograficzne i kartograficzne Józefa Liesganiga (1772-1824)
5.4. Austriacki kataster podatku gruntowego (1817-1861)
5.5. Drugie austriackie zdjęcie wojskowe (1806-1866)
5.6. Mapa Kummersberga (1855-1863)
5.7. Trzecie austriackie zdjęcie wojskowe (1869-1887/1915)
5.8. Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego (1918-1939)

Tło przyrodnicze
6. Budowa geologiczna i rzeźba terenu ? Grzegorz Haczewski, Józef Kukulak
6.1. Budowa geologiczna
6.2. Surowce naturalne
6.3. Rzeźba terenu
7. Współczesne procesy rzeźbotwórcze ? modelowanie stoków ? Leszek Starkel
7.1. Odziedziczone krajobrazy
7.2. Współczesne modelowanie rzeźby beskidzkiej
7.3. Współczesne modelowanie rzeźby pogórskiej
7.4. Rola ekstremalnych opadów
8. Warunki klimatyczne ? Marek Nowosad
8.1. Źródła informacji o warunkach klimatycznych
8.2. Piętrowość klimatu i zróżnicowanie mezoklimatyczne
8.3. Wybrane cechy klimatu Bojkowszczyzny
8.4. Wpływ warunków pogodowych na życie mieszkańców Bojkowszczyzny
8.5. Fluktuacje warunków klimatycznych
9. Stosunki hydrologiczne ? Roman Soja
9.1. Reżim hydrologiczny
9.2. Charakterystyka wód
9.2.1. Wody powierzchniowe
9.2.2. Powierzchniowe wody stojące i mokradła
9.2.3. Źródła
9.3. Zasoby i bilans wodny
9.4. Gospodarka wodna
9.4.1. Zbiorniki retencyjne
9.4.2. Zanieczyszczenia wód
10. Pokrywa glebowa ? Stefan Skiba
10.1. Rola gleby w środowisku przyrodniczym
10.2. Przegląd stanu badań nad glebami Bieszczadów
10.3. Czynniki i procesy glebotwórcze
10.4. Struktura pokrywy glebowej
10.5. Charakterystyka gleb
11. Szata roślinna ? Bogdan Zemanek
11.1. Krótka historia badań szaty roślinnej
11.2. Ogólna charakterystyka flory
11.3. Ogólna charakterystyka roślinności
11.3.1. Piętra roślinności
11.3.2. Zbiorowiska leśne
11.3.3. Zbiorowiska nieleśne ?krainy dolin?
11.3.4. Zbiorowiska roślinne połonin
11.4. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej
12. Świat zwierząt ? Zbigniew Głowaciński
12.1. Źródła danych
12.2. Cechy ogólne fauny
12.3. Gatunki endemiczne oraz inne osobliwe i rzadkie
12.4. Charakterystyka fauny głównych środowisk wschodniokarpackich
12.4.1. Fauna połonin i polan szczytowych
12.4.2. Fauna puszczy karpackiej
12.4.3. Fauna pogórzy i ?krainy dolin?
12.4.4. Fauna środowisk wodnych
12.5. Tereny ekskluzywnego łowiectwa

Procesy osadnicze i dzieje ludności do 1947 r.
13. Bieszczady Zachodnie w pradziejach i średniowieczu w świetle danycharcheologicznych oraz palinologicznych ? Michał Parczewski, Andrzej
Pelisiak, Kazimierz Szczepanek
13.1. Dzieje badań archeologicznych
13.2. Przemiany bieszczadzkiej roślinności w holocenie
13.3. Starsza i środkowa epoka kamienia
13.4. Młodsza epoka kamienia i początki epoki brązu
13.5. Epoka brązu i starsza epoka żelaza
13.6. Okres lateński, wpływów rzymskich i wędrówek ludów
13.7. Wczesne średniowiecze. Napływ Słowian i rozwój ich osadnictwa na przedpolu Bieszczadów
13.8. Okres późnośredniowieczny. Wołoskie początki Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny
14. Osadnictwo historyczne od XIV do początków XVII w. ? Grzegorz Jawor
14.1. Bieszczady Zachodnie jako przestrzeń procesów osadniczych ? ograniczenia i możliwości
14.2. Osadnicy ? pochodzenie etniczne i terytorialne
14.3. Kolonizacja Bieszczadów Zachodnich ? faza późnośredniowieczna
14.4. Wczesnonowożytna faza kolonizacji
15. Zarys dziejów społecznych od XVII w. do 1772 r. ? Maciej Augustyn
15.1. Struktura własności ziemskiej
15.2. System pańszczyźniany
15.3. Stosunki wyznaniowe
15.4. Najazdy zewnętrzne i konflikty społeczne oraz ich skutki
15.5. Odrodzenie gospodarcze w XVIII w.
16. Zarys dziejów społecznych (1772-1914) ? Maciej Augustyn
16.1. Lata 1772-1848
16.2. Lata 1848-1914
17. Pierwsza wojna światowa i wojna polsko-ukraińska ? Grzegorz Demel
18. Sytuacja narodowościowa w okresie międzywojennym ? Grzegorz Demel
19. Działania zbrojne i wysiedlenia ludności (1939-1947) ? Grzegorz Motyka, Jan Pisuliński

Kultura materialna i gospodarka Bojków
20. Domy drewniane na Bojkowszczyźnie ? Jerzy Czajkowski
20.1. Uwagi ogólne
20.2. Typologia planów domów i zagród
20.2.1. Domy jednotraktowe
20.2.2. Domy półtoratraktowe
20.2.3. Domy dwutraktowe
21. Architektura cerkiewna na terenie Bojkowszczyzny w obecnych granicach Polski ? Katarzyna Warmińska-Mazurek
21.1. Tradycje budowlane
21.2. Charakterystyka krajobrazu cerkiewnego
22. Bojkowski ubiór ludowy ? Maria J. Marciniak
22.1. Strój kobiecy
22.2. Odzież męska
22.3. Odzież dziecięca
22.4. Strój weselny
22.5. Odzież do trumny
23. Wybrane elementy bojkowskiej kultury materialnej ? Jacek Wolski, Danuta Blin-Olbert
23.1. Rys historyczny
23.2. Gospodarka rolna i przetwórstwo produktów spożywczych
23.3. Gospodarka wypasowa
23.4. Pożytki z lasu
23.5. Samowystarczalność a gospodarka towarowa
23.6. Wnętrza chałup
24. Przemysł, rzemiosło i handel ? Maciej Augustyn
24.1. Okres do 1772 r.
24.2. Lata 1772-1918
24.3. Lata 1919-1939
24.4. Okres po 1939 r.
25. Komunikacja i transport w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych ? Jacek Wolski
25.1. Sieć drogowa
25.1.1. Najstarsze szlaki handlowe
25.1.2. Rozwój sieci drogowej w górach i na przedgórzu (XV- XIX w.)
25.1.3. Budowa traktów bitych (XVIII-XX w.)
25.1.4. Stan dróg na przełomie XIX i XX w.
25.2. Sieć kolejowa
25.3. Transport drogą wodną
26. Historia oświaty i wychowania ? Maciej Augustyn
26.1. Okres staropolski
26.2. Okres galicyjski
26.3. Okres międzywojenny
26.4. Lata okupacji
26.5. Lata powojenne
27. Wielokulturowość regionu ? ewolucja na przestrzeni wieków ? Maciej Augustyn
27.1. Okres staropolski
27.2. Okres galicyjski
27.3. Okres międzywojenny

Tom 2
Wprowadzenie
28. Wojenne i powojenne migracje Bojków ? Wojciech Krukar
28.1. Przesiedlenia w latach 1940-1952
28.1.1. Wysiedlenie z pasa przygranicznego w 1940 r.
28.1.2. Wysiedlenie na Ukrainę (1945-1946)
28.1.3. Na Ukrainie w 1946 r.
28.1.4. Przesiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r.
28.1.5. Na ziemiach zachodnich
28.1.6. Migracje związane z wymianą rejonów przygranicznych w 1951 r.
28.2. Powroty
28.3. Bojkowie dzisiaj

Pamięć krajobrazu ? przeszłość zapisana w teraźniejszości
29. Pozostałości dawnej zabudowy wsi ? Bogdan Augustyn
29.1. Zabudowa wsi do 1939 r.
29.2. Proces zaniku dawnej zabudowy
29.3. Obiekty dawnej architektury drewnianej współcześnie
30. Losy zabytkowych cerkwi po 1944 r. ? Katarzyna Warmińska-Mazurek
30.1. Zarys sytuacji greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym oraz w czasach powojennych
30.2. Próby i formy ochrony architektury cerkiewnej
30.2.1. Powojenne zniszczenia w architekturze cerkiewnej
30.2.2. Działalność konserwatorska
30.2.3. Rola Kościoła katolickiego w ochronie cerkwi
30.2.4. Działalność społeczna
31. Cmentarze greckokatolickie i sztuka sepulkralna ? Grażyna Holly
31.1. Uwarunkowania historyczno-prawne zakładania cmentarzy i ich organizacja przestrzenna
31.2. Zwyczaje pogrzebowe i pochówki w tradycji Bojków
31.3. Surowce oraz warsztaty prowadzące działalność w zakresie sztuki sepulkralnej
31.4. Przegląd najciekawszych realizacji kamiennych z terenu Bojkowszczyzny Zachodniej
31.5. Krzyże metalowe ? przykładowe realizacje
31.6. Problematyka ochrony
31.7. Krzyże przydrożne w krajobrazie sakralnym Bojkowszczyzny ? najciekawsze realizacje
32. Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospodarczej człowieka ? Jacek Wolski
32.1. Zabudowa rolnicza stoków
32.2. Gospodarka wypasowa
32.3. Ciągi komunikacyjne
32.4. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza
32.5. Gospodarka leśna
32.6. Gospodarka wodna
32.7. Przemysł wydobywczy
32.8. Działania militarne
33. Osady korytowe i pozakorytowe jako zapis historii gospodarczej regionu ? Józef Kukulak
33.1. Odmienność typu młodych aluwiów
33.2. Nagromadzenia szczątków drewna w aluwiach
33.3. Obecność materiału pożarowego
33.4. Wystąpienia osadów laminowanych
33.5. Synchroniczność zdarzeń fluwialnych z gospodarczymi
34. Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych ? Joanna Korzeniak, Stanisław Kucharzyk
34.1. Wpływ gospodarki na szatę roślinną
34.1.1. Rolnictwo i pasterstwo
34.1.2. Eksploatacja lasów
34.1.3. Zmiany w użytkowaniu gruntów od połowy XIX w. do II wojny światowej
34.2. Przemiany roślinności po II wojnie światowej
34.2.1. Samozadarnianie odłogów
34.2.2. Zanik gatunków i fitocenoz związanych z wypasem
34.2.3. Zanik gatunków i fitocenoz związanych z uprawą roli
34.2.4. Sukcesja olszy szarej na gruntach porolnych
34.2.5. Skutki działalności Państwowych Gospodarstw Rolnych
34.2.6. Zmiany w gospodarce leśnej i zbiorowiskach leśnych
34.2.7. Zmiany w ujęcie geostatystycznym
34.3. Ślady gospodarki bojkowskiej w krajobrazie biotycznym
35. Zmiany w bieszczadzkiej faunie w ostatnim stuleciu ? Zbigniew Głowaciński
35.1. Przemiany w ostatnim stuleciu
35.2. Współczesne przemiany w faunie
36. Nazwy terenowe ? Wojciech Krukar
36.1. Nazwa terenowa i jej powstanie
36.2. Homonimy i synonimy
36.3. Podziały nazw
36.4. Pochodzenie nazw i ich wiek
36.5. Nazwy na mapach Bojkowszczyzny
36.6. Powojenne zmiany nazw

Krajobraz (nie)pamięci ? teraźniejszość nadpisująca przeszłość
37. Osadnictwo i ludność ? Magdalena Skała, Jacek Wolski
37.1. Przemiany demograficzne ? rozwój i rozmieszczenie ludności
37.2. Przemiany demograficzne ? przyrost rzeczywisty i wybrane struktury ludnościowe
37.3. Przemiany osadnictwa
37.4. Osadnictwo wiejskie ? stan aktualny
38. Leśnictwo ? Stanisław Kucharzyk, Edward Marszałek
38.1. Początki funkcjonowania Lasów Państwowych w Bieszczadach po II wojnie światowej (1944-1955)
38.2. Początek i koniec wielkich inwestycji w bieszczadzkich lasach (1955-1989)
38.2.1. Organizacja ALP i stan posiadania
38.2.2. Zarząd Budownictwa Leśnego ?Bieszczady?
38.2.3. Drogi i transport drewna
38.2.4. Osady leśne
38.2.5. Zakłady przetwarzające drewno
38.2.6. Zalesienia i sukcesja wtórna
38.2.7. Użytkowanie i cięcia sanitarne
38.2.8. Łowiectwo
38.3. Lasy bieszczadzkie na przełomie dziejów (1990-1999)
38.4. Współczesna gospodarka w lasach
39. Rozwój przemysłu po II wojnie światowej ? Artur Janusz
39.1. Zagospodarowanie Bieszczadów w okresie PRL
39.1.1. Uchwały bieszczadzkie
39.1.2. Inwestycje strategiczne
39.1.3. Plany nazbyt ambitne
39.2. Dawne i nowe szanse
40. Rozwój przedsiębiorczości w czasach transformacji ustrojowej i gospodarczej ? Artur Janusz
40.1. Dynamika wzrostu i struktura gałęziowa sektora przedsiębiorstw
40.2. Wskaźniki rozwoju
40.3. Czynniki rozwoju lokalnego
41. Rozwój ruchu turystycznego ? Krzysztof Szpara
41.1. Zarys turystyki do II wojny światowej
41.2. Turystyka po II wojnie światowej
41.3. Współczesna turystyka
41.3.1. Baza noclegowa turystyki
41.3.2. Formy ruchu turystycznego
41.3.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego

Ochrona i kierunki rozwoju
42. Formy ochrony przyrody ? Jacek Wolski
42.1. Historia przed- i międzywojenna
42.2. Formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa
42.3. Ochrona przyrody o charakterze transgranicznym
42.4. Inne inicjatywy związane z ochroną przyrody
43. Ochrona zasobów przyrodniczych ? środowisko abiotyczne ? Grzegorz Haczewski
43.1. Prawnie chronione ? park narodowy, rezerwaty, pomniki przyrody
43.2. Co jeszcze warto objąć formalną ochroną?
43.3. Geopark bieszczadzki jako szansa pogodzenia potrzeb ochrony przyrody i turystyki
44. Ochrona zasobów przyrodniczych ? środowisko biotyczne ? Kajetan Perzanowski, Bogdan Zemanek
44.1. Ochrona dużych ssaków
44.2. Ochrona szaty roślinnej i flory
44.3. Ochrona bioróżnorodności
45. Ochrona zasobów kulturowych ? działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego ? Zbigniew Myczkowski
45.1. Krajobraz a krajobraz kulturowy i jego ochrona w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
45.2. Bojkowszczyzna w dziedzictwie kulturowym Bieszczadów ? możliwości ochrony
45.2.1. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego
45.2.2. Strefowanie konserwatorskie, proponowane potencjalne formy ochrony i wytyczne
45.2.3. Proponowane potencjalne formy ochrony dla miejscowości i obiektów
45.2.4. Strefowy plan konserwatorski ? punkty, ciągi i obszary
45.3. Monitoring
45.4. Zadania ochronne i konserwatorskie oraz wytyczne w zakresie udostępniania, edukacji ekologicznej i programu ekorozwoju gmin bieszczadzkich
46. Ochrona zasobów kulturowych ? działania praktyczne ? Piotr Szechyński
46.1. Działania konserwatorskie i remontowe
46.1.1. Obozy inwentaryzacyjne
46.1.2. Obozy konserwatorskie
46.1.3. Pozostałe działania konserwatorskie i remontowe
46.2. Organizacje działające w terenie
46.3. Lokalne inicjatywy społeczno- kulturalne
47. Rozwój rolniczej działalności gospodarczej w warunkach integracji z Unią Europejską ? Janusz Gudowski, Artur Janusz
47.1. Polityka regionalna i polityka rolna UE
47.2. Rozwój sektora rolnego, leśnego i przetwórstwa
47.3. Plany strategiczne
47.4. Finansowanie rozwoju działalności rolniczej
47.5. Zrealizowane projekty
47.6. Fundusze dla środowiska
48. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w warunkach integracji z Unią Europejską ? Artur Janusz
48.1. Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Bojkowszczyzny Zachodniej
48.2. Plany strategiczne
48.3. Finansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej
48.4. Podejmowane inicjatywy rozwojowe
48.5. Zrealizowane projekty
49. Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie? ? Jacek Wolski

Contents
The Western Boyko Region ? yesterday, today and tomorrow (Summary)

Pozycje o tematyce pokrewnej.

Tytuł:Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty .Wyd 2016. .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego

ISBN:978-83-62460-79-3

Wydawca:Rewasz

424 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 100 zdjęć czarno-białych w tekście, 51 szczegółowych mapek i planów miejscowości, 18 rysunków. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Rewasz, wyd. XV zaktualizowane, Pruszków 2016...Więcej...

Tytuł:Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

Autor: Rąkowski Grzegorz

ISBN:978-83-62460-31-1

Wydawca:Rewasz

Cena:40,00 zl. 50,00 zl.

568 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 221 ilustracji w tekście, 53 mapki i plany, kolorowa mapa załącznikowa. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Wydanie I. Pruszków 2013....Więcej...

Tytuł:Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

Autor: Rąkowski Grzegorz

ISBN:978-83-62460-61-8

Wydawca:Rewasz

Cena:42,00 zl. 53,00 zl.

584 strony formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 182 ilustracji w tekście, 46 mapki i planów, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami....Więcej...

Tytuł:Bieszczad 20. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

ISBN:ISBN 978-83-928621-7-8

Wydawca:TOnZ Oddzial Bieszczadzki

Cena:32,00 zl. 45,00 zl.

48 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 132 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 23 plany i mapki. Na okładce cerkiew z Turzańska oraz fragment planu katastralnego wsi Trójca z 1852 r....Więcej...

Tytuł:Bieszczad 19. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka

ISBN:978-83-928621-3-0

Wydawca:TOnZ Oddzial Bieszczadzki

Cena:30,00 zl. 39,00 zl.

440 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce cerkiew z Równi oraz fragment planu katastralnego wsi Trzcianiec z 1852 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki, Ustrzyki Dolne 2014...Więcej...

Tytuł:Bieszczad 18. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Bogdana i Macieja Augustynów, Mieczysława Darochy, Andrzeja Szczerbickiego (red. naczelny) i Tadeusza Szewczyka,

ISBN:978-83-928621-9-2

Wydawca:TOnZ Oddzial Bieszczadzki

Cena:30,00 zl. 30,00 zl.

360 stron formatu B5 (145 x 205 mm), wkładka barwna 16 stron, 184 ilustracje czarno-białe, (reprodukcje i rysunki), 33 planów i mapek. Na okładce zdjęcie kościoła w Średniej Wsi oraz fragment planu katastralnego Czarnej z 1852 r. Ustrzyki Dolne 2012-2013...Więcej...

Tytuł: Płaj 51. Almanach Karpacki- półrocznik Towarzystwa Karpackiego .

Autor:

ISBN:978-83-85258-59-9

Wydawca:Rewasz & Tow. Karpackie

Cena:30,00 zl. 39,00 zl.

208 stron + wkładka barwna 16 str, 71 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 12 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 2016...Więcej...

Tytuł:Płaj 50. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy

ISBN:978-83-85258-58-2

Wydawca:Rewasz & Tow. Karpackie

Cena:30,00 zl. 39,00 zl.

312 stron + wkładka barwna 16 str, 139 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 13 mapek i planików; kolorowa, rozkładowa mapa pasma Bukowicy. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 2015...Więcej...

Tytuł:Płaj 49. Almanach Karpacki - półrocznik Towarzystwa Karpackiego .

Autor:praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy

ISBN:978-83-85258-57-5

Wydawca:Rewasz & Tow. Karpackie

Cena:26,00 zl. 32,00 zl.

224 strony + wkładka barwna 16 str, 113 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 2015...Więcej...

Tytuł:Bieszczadzkie motywy roślinne. Między światem żywych a krainą zmarłych .

Autor: Szary Adam

ISBN:978-83-62076-37-6

Wydawca:Carpatia

Cena:40,00 zl. 49,00 zl.

256 stron formatu B5 (17x24 cm) w kolorze, 605 ilustracji, oprawa twarda. Wydawnictwo Carpathia, wyd. I, Rzeszów 2016...Więcej...

Tytuł:Bieszczady w PRL-u. Cz. 3. .

Autor: Potaczała Krzysztof

ISBN:978-83-7576-248-0

Wydawca:Bosz

Cena:29,00 zl. 29,00 zl.

128 strony, format B5 (240 x 165 mm), 71 ilustracji, oprawa twarda. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I poprawione, Olszanica 2015

...Więcej...